Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA
KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH


Siły Zbrojne RP są podstawowym czynnikiem (elementem) systemu obronnego RP, przeznaczonym do :militarnej obrony państwa, zachowania suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej państwa.

Biorąc pod uwagę zadania dla Sił Zbrojnych RP, uważa się, że wymaganiom współczesnego systemu bezpieczeństwa może sprostać jedynie w pełni profesjonalna armia. Jej struktura, skład i wyposażenie muszą gwarantować, także w czasie pokoju, gotowość do wykonania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych.
Podstawa prawna:


 1. Ustawa z dnia 11 września.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz.1414);
 2. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił zbrojnych RP (Dz. U. z 2010 r., Nr 206 poz. 1367 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie MON z dnia 09 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 45 poz. 265 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie MON z dnia 04 marca 2010 r. z sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2010 r., Nr 63 poz. 393 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie MON z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 848);
 6. Rozporządzenie MON z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 150 poz. 1214);
 7. Rozporządzenie MON z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określania grup uposażenia (Dz. U. z 2014 r., poz. 617);
 8. Rozporządzenie MON z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 59 poz. 423 z późn. zm.);
 9. Rozporządzenie MON z dnia 08 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1151);
 10. Rozporządzenie RM z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 184 poz.1237 z późn. zm.);
 11. Rozporządzenie MON z dnia 05 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 41 poz. 243 z późn. zm.);
 12. Rozporządzenie MON z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz.411);
 13. Rozporządzenie MON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie świadczeń socjalno – bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 87 poz. 565 z późn. zm.);
 14. Rozporządzenie MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 750);
 15. Rozporządzenie MON z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45 poz. 264);
 16. Rozporządzenie MON z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1502);
 17. Rozporządzenie MON z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 250);
 18. Rozporządzenie MON z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie określania wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 358);
 19. Rozporządzenie MON z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 122 poz. 786);
 20. Rozporządzenie MON z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 2 poz. 9 z późn. zm.);
 21. Rozporządzenie MON z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 121 poz. 813);
 22. Rozporządzenie MON z dnia 07 października 2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 176 poz. 1366);
 23. Rozporządzenie RM z dnia 05 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, ABW, AW, … odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 27 poz. 135);
 24. Rozporządzenie MON z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 1284 z późn. zm.);
 25. Rozporządzenie MON z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 110 poz.732 z późn. zm.);
 26. Rozporządzenie MON z dnia 09 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. 2014 r., poz. 1292);
 27. Rozporządzenie MON z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 764);
 28. Rozporządzenie MON z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 670);
 29. Rozporządzenie MON z dnia 08 stycznia 2012 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2010 r., Nr 15 poz. 80 z późn. zm.);
 30. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r., poz. 666 z późn. zm.).
Informacje o służbie zawodowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
przy ul. Spółdzielców 24 (pokój nr 6)
lub pod numerem telefonu:

261 317 470