Strona Główna Strona Główna
Informacje ogólne

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA
KORPUSU SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH


Siły Zbrojne RP są podstawowym czynnikiem (elementem) systemu obronnego RP, przeznaczonym do militarnej obrony państwa, zachowania suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej państwa.

Biorąc pod uwagę zadania dla Sił Zbrojnych RP, uważa się, że wymaganiom współczesnego systemu bezpieczeństwa może sprostać jedynie w pełni profesjonalna armia. Jej struktura, skład i wyposażenie muszą gwarantować, także w czasie pokoju, gotowość do wykonania konstytucyjnych funkcji oraz wypełniania zadań wynikających z zobowiązań sojuszniczych.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010 r., Nr 90 poz.593 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił zbrojnych RP (Dz. U. z 2010 r., Nr 206 poz. 1367 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 09.03.2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 45 poz. 265);
 • Rozporządzenie MON z dnia 04.03.2010 r. z sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2010 r., Nr 63 poz. 393 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 12.02.2010 r. w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 27 poz. 138 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 31.08.2009 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 150 poz. 1214);
 • Rozporządzenie MON z dnia 22.03.2004 r. w sprawie określania grup uposażenia (Dz. U. z 2004 r., Nr 50 poz. 487 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 25.05.2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2006 r., Nr 59 poz. 423 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 08.06.2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 141 poz. 1497 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie RM z dnia 16.09.2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 184 poz.1237 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 05.03.2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa (Dz. U. z 2010 r., Nr 41 poz. 243 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 14.10.2009 r. w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 179 poz.1392);
 • Rozporządzenie MON z dnia 30.04.2010 r. w sprawie świadczeń socjalno – bytowych dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 87 poz. 565 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 23.12.2010 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 9 poz. 46);
 • Rozporządzenie MON z dnia 04.03.2010 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 45 poz. 264);
 • Rozporządzenie MON z dnia 16.12.2009 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz. U. z 2009 r., Nr 221 poz. 1744 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 20.12.2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1502);
 • Rozporządzenie MON z dnia 11.02.2013 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 250);
 • Rozporządzenie MON z dnia 06.03.2013 r. w sprawie określania wysokości równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przysługującego żołnierzom zawodowym i kandydatom na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 358);
 • Rozporządzenie MON z dnia 26.06.2008 r. w sprawie czasu służby żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 12 poz. 786);
 • Rozporządzenie MON z dnia 30.12.2009 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 2 poz. 9 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 08.06.2010 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 121 poz. 813);
 • Rozporządzenie MON z dnia 07.10.2009 r. w sprawie wykonywania pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 176 poz. 1366);
 • Rozporządzenie RM z dnia 05.02.2010 r. w sprawie stopni policyjnych, ABW, AW, … odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 27 poz. 135);
 • Rozporządzenie MON z dnia 30.04.2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 87 poz. 561 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 01.06.2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 110 poz.732);
 • Rozporządzenie MON z dnia 15.12.2009 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk (Dz. U. 2009 r., Nr 218 poz. 1699 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 08.02.2010 r. w sprawie opiniowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 34 poz. 184);
 • Rozporządzenie MON z dnia 29.01.2008 r. w sprawie zwalniania żołnierzy zawodowych z zawodowej służby wojskowej (Dz. U. z 2008 r., Nr 23 poz. 137 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie MON z dnia 08.01.2012 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postepowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2010 r., Nr 15 poz. 80 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 10.12.1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r., poz. 666 z późn. zm.).
Informacje o służbie zawodowej można uzyskać
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim
przy ul. Spółdzielców 24 (pokój nr 6)
lub pod numerem telefonu:

89 524 74 70