Strona Główna BIP Strona Główna
 
mapka logo WKU budynek WKU
Zmiana numerów telefonów

O G Ł O S Z E N I A   I   K O M U N I K A T Y

UWAGA!
ŻOŁNIERZE REZERWY OSOBY I STAWIAJĄCE SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Zgodnie z art. 53 ustawy o Powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r.:

 1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
 2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
  • nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
  • zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby
  - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje sie ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
 3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
 5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
 6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.

KURSY KADRY REZERWY

W roku 2015 istnieje możliwość odbycia przeszkolenia kadry rezerwy
na kursach oficerskich i podoficerskich.

Więcej informacji można znaleźć w dziale
„ŻOŁNIERZE REZERWY” i zakładce „Kursy kadry rezerwy”.

ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY

Z dniem 21 marca 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, którego treść brzmi:
§ 1. Wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych RzeczyPospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.

Więcej informacji można znaleźć w dziale
„ŻOŁNIERZE REZERWY” i zakładce „Ćwiczenia wojskowe”.


CZAS OCHOTNIKÓW
Czas ochotników

więcej >>>

* * *

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015
Zgodnie z treścią rozporządzenia MSW i MON z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1595) termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa został wyznaczony na dzień 16 stycznia 2015 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 2 lutego do dnia 30 kwietnia 2015 r.
więcej >>>

* * *
Limity miejsc na studia wojskowe na rok akademicki 2015/2016
więcej >>>

* * *
NOWE USŁUGI W ELEKTRONICZNEJ PLATFORMIE USŁUG ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (ePUAP)
Zostały uruchomione nowe usługi umożliwiające wnoszenie do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim, podań (żądań) za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Więcej w zakładce ePUAP/-Elektroniczna Skrzynka Podawacza.
więcej >>>

* * *
"Wojska specjalne otworzą się na cywilów"
więcej >>>

* * *
VADEMECUM REZERWISTY
W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką szkoleń rezerwy i realizacji świadczeń rzeczowych publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z obu obszarów.
więcej >>>

* * *
2015-03-23 09:38:21
Wolne stanowiska NSR w szeregowych w JW 4495 w Krakowie
więcej >>>

* * *
2015-03-23 09:29:20
Wolne stanowiska NSR w korpusie oficerów i podoficerów w JW 2649 w Żaganiu
więcej >>>

* * *
2015-03-18 08:07:49
Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w JW 2568 w Węgorzewie
więcej >>>

* * *
2015-03-18 07:56:38
Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych w JW 2039 w Lidzbarku Warmińskim
więcej >>>

* * *
2015-03-10 10:57:27
Kwalifikacje dla kandydatów na żołnierzy NSR w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia w Bydgoszczy
więcej >>>

* * *
2015-03-10 10:51:19
Wolne stanowiska NSR w korpusie oficerów i podoficerów w 1 batalionie dowodzenia i zabezpieczenia w Bydgoszczy
więcej >>>

* * *
2015-02-27 14:22:20
Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej w JW 2423 w Żaganiu
więcej >>>

* * *
2015-01-29 08:06:24
Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i oficerów w JW 3411 Grójec
więcej >>>

* * *
2015-01-08 09:40:33
Wykaz wakujących stanowisk w korpusie oficerów i podoficerów zawodowych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i jednostkach podległych
więcej >>>

* * *
2014-12-30 13:11:52
Kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych i NSR
więcej >>>

* * *
2014-11-26 09:31:51
Kwalifikacje do zawodowej słuzby wojskowej i NSR w JW 4115 w Gliwicach w 2015 roku
więcej >>>

* * *
2014-10-31 14:54:40
Wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie
więcej >>>

* * *
2014-10-24 12:31:22
Wolne stanowiska do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie oficerów i podoficerów
więcej >>>

* * *
2014-07-31 14:16:17
Zmiany w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
więcej >>>

* * *
2014-06-24 10:55:46
Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego
więcej >>>

* * *
2014-05-20 09:14:46
CERTUS – bezpłatne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w trakcie pełnienia służby wojskowej
Oferta edukacyjna sieci szkól CERTUS (www.certus.pl) adresowana jest do żołnierzy, szczególnie podoficerów i szeregowych zawodowych.
więcej >>>

* * *
2014-05-13 12:22:06
Koncepcja funkcjonowania NSR
więcej >>>

* * *
2014-03-03 09:40:18
„Wojsko Polskie” - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Warszawie
więcej >>>

* * *
2014-02-28 15:44:32
„Polska Zbrojna” - Zidentyfikowano „Żołnierzy Wyklętych”
więcej >>>

* * *W Y D A R Z E N I A

2015-03-11 14:38:20
KWALIFIKACJA WOJSKOWA W POWIECIE LIDZBARSKIM
11 marca to pierwszy dzień kwalifikacji wojskowej w powiecie lidzbarskim, która trwać będzie do 27 marca.
więcej >>>

* * *
2015-03-11 13:05:02
ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA MĘŻCZYZNY
Przypadający 10. marca Dzień Mężczyzny to święto, które staje się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Także panowie służący i pracujący w Wojskowej Komendzie Uzupełnień mogli tego dnia liczyć na miłą niespodziankę.
więcej >>>

* * *
2015-03-11 12:44:53
DZIEŃ KOBIET W WKU
W Wojskowej Komendzie Uzupełnień odbyło się uroczyste spotkanie Komendanta ppłk Piotra CHEŁMICKIEGO z paniami pracującymi w WKU.
więcej >>>

* * *
2015-02-23 09:32:18
SZKOLENIE ZBIOROWE Z PRZEDSTAWICIELAMI JEDNOSTEK WOJSKOWYCH, POLICJI I ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
W dniu 18 lutego Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr CHEŁMICKI i Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Krzysztof PIASKOWSKI przeprowadzili szkolenie zbiorowe.
więcej >>>

* * *
2015-02-16 11:56:10
POWIAT BARTOSZYCKI - KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2015 ROZPOCZĘTA
W dniu 16 lutego br. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Bartoszyckiego.
więcej >>>

* * *
2015-02-04 08:32:35
PRZYJĘCIE NOWYCH PRACOWNIKÓW
W wyniku przeprowadzonych postepowań konkursowych na wakujące stanowiska w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Lidzbarku Warmińskim zatrudniono troje pracowników.
więcej >>>

* * *
2015-01-28 15:15:22
ODPRAWA ROZLICZENIOWO – ZADANIOWA KIEROWNICZEJ KADRY WSZW I WKU
W dniu 28 stycznia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie odbyła się coroczna odprawa rozliczeniowo - zadaniowa Szefa WSzW z udziałem kierownictwa WSzW oraz podległych wojskowych komend uzupełnień.
więcej >>>

* * *
2014-12-24 12:41:16
Pożegnanie Pani Agnieszki Kasińskiej
Dnia 24 grudnia 2014r., w związku z powołaniem do zawodowej służby wojskowej, pożegnaliśmy pracownika Wydziału Rekrutacji - Panią Agnieszkę Kasińską.
więcej >>>

* * *
ePUAP
Prześlij pismo do Wojskowej Komendy Uzupełnień z wykorzystaniem platformy ePUAP

Więcej o platformie ePUAP w zakładce ePUAP

licznik odwiedzin stron